Previous
Next

کالیبراسیون سیستم سوخت رسانی مولدهای گازسوز
تغییرات کیفیت گاز و دمای هوا موجب تغییر ارزش حرارتی گاز و چگالی هوای ورودی به موتورهای گازسوز می گردد . در صورت تغییردر کیفیت و کمیت این پارامترها باعث بروز Knocking در موتور می شود .

در سرویس AFR گازهای خروجی از موتور توسط GAS Analyzer کنترل شده و بر اساس پارامترهای آن Air / Fuel Ratio تنظیم می گردد . و نتیجه آن :

High Power
High Efficiency
Low NOx (emissions)